Stomatologia

Pierwsza wizyta kliniczna rozpoczyna się od zebrania wywiadu i badania pacjenta. Na tej wizycie pobiera się wycisk wstępny dla wykonania modeli orientacyjnych oraz w miarę potrzeby zaleca się wykonanie zdjęć rtg, w tym przeglądowego zdjęcia pantomograficznego. Samym badaniem klinicznym nie można dokładnie określić wartości ozębnej zęba filarowego, który planuje się obciążyć podparciem bliskim lub dalekim. Za podparcie bliskie uważa się oparcie ciernia na części powierzchni okludalnej zęba przylegającego do luki, zaś podparcie o d- dalone lub dalekie polega na usytuowaniu ciernia w pewnej odległości od luki zębowej.

Read the rest of this entry »

Opracowanie modelu gipsowego. Zęby ścina się do szyjek i zdejmuje warstwę gipsu od strony przedsionkowej. Zeskrobywanie gipsu powinno się rozpoczynać na 2 mm od sklepienia przedsionka i kończyć na linii biegnącej przez środek zębodolu, przy zachowaniu wałowatego kształtu wyrostka zębodolowego.

Proponowana przez Neilla metoda pozwala na zmniejszenie nadmiernej wypukłości wyrostka zębodolowego i ograniczenie jego resorpcji w porównaniu z radykalnym usunięciem zewnętrznej blaszki kostnej. Ubocznym efektem może stawać się uszkodzenie okostnej podczas łamania wyrostka, co prowadzi do wydalenia całego płata jako rozległego martwaka i zniszczenia wyrostka.

Read the rest of this entry »

Postępowanie kliniczne i laboratoryjne przy wykonywaniu szynopro- tez jest identyczne jak przy protezach szkieletowych, z tym że protezą objęte są wszystkie przetrwałe zęby i zwrócona szczególna uwaga na odciążenie przyzębia. Efekt estetyczny przy stosowaniu szynoprotez nie zawsze może być w pełni osiągnięty z uwagi na konieczność szynowania zębów również w odcinku przednim.

Read the rest of this entry »

Dalsze postępowanie polega na usunięciu nadmiarów tworzywa akrylowego, które wypłynęło na zewnętrzną stronę protezy, wyrówna-

W przypadkach konieczności podścielenia protezy górnej i dolnej wskazane jest rozłożenie tych czynności na dwa etapy. Na jednym podściela się protezę dolną, co jest łatwiejsze, na drugim górną. Takie postępowanie pozwala ograniczyć błędy, jakie mogłyby powstawać przy postępowaniu jednoczasowym.

Read the rest of this entry »

Wykonanie kliniczne korony złożonej licowanej akrylem, isositem lub innym podobnym tworzywem jest identyczne. Ząb opracowuje się podobnie jak dla korony metalowej jednolitej lanej, z tym że ze względu na pokrywanie strony licowej dodatkową warstwą tworzywa ilość zebranych tkanek zęba od strony przedsionkowej musi być większa.

Wskazania do wykonania korony złożonej są identyczne jak dla korony jednolitej metalowej, ale można ją również stosować w odcinku przednim i bocznym, ponieważ jest to korona kosmetyczna.

Read the rest of this entry »

Przy istniejących strefach podparcia sprawdza się, czy kontakty własnych zębów przeciwstawnych są identyczne z protezą, jak i bez niej. Przy braku stref podparcia centralne zwarcie kontroluje się w sposób identyczny jak w protezach całkowitych.

Kontrolując zasięg płyty i jej przyleganie, poleca się pacjentowi wykonywanie ruchów czynnościowych i w przypadku unoszenia się protezy dolnej i spadania górnej skraca się odpowiednio ich pobrzeża.

Read the rest of this entry »

Po polimeryzacji proteza jest wprawdzie jałowa, ale proces obróbki i polerowania powoduje jej ponowne zainfekowanie i dlatego przed wprowadzeniem do jamy ustnej wymaga ona postępowania antyseptycz- nego.

Przed wyjałowieniem lekarz powinien dokładnie sprawdzić jakość wykonania laboratoryjnego, zgodnie z zasadami przedstawionymi w rozdziale o protezach całkowitych. Po dokładnym wymyciu gotowej protezy szczotką i mydłem oraz opłukaniu strumieniem bieżącej wody, umieszcza się ją na 24 godziny w roztworze jednego z następujących an- tyseptyków: 0,25% roztwór nadmanganianu potasu, 3% roztwór wody utlenionej, 4% roztwór chloraminy, 1% roztwór chlorheksydyny. Miko-łajczyk i Sosnowska zaobserwowały, że już po 15 minutach przetrzymywania w od 0,1 do 0,2% roztworach chlorheksydyny krążków akrylowych, uprzednio zainfekowanych koloniami Candida albicans, nie stwierdza się dalszej obecności kolonii, co świadczy o całkowitym wyjałowieniu.

Read the rest of this entry »

Kiedy zęby własne prawidłowo ustalają wysokość zwarcia, postępowanie przedstawia się następująco: wzornik (lub wzorniki zwarciowe, kiedy wykonywane są równocześnie dwie protezy częściowe) zostaje wprowadzony do jamy ustnej i pacjent otrzymuje polecenie swobodnego zamknięcia ust. Lekarz sprawdza, jaka odległość dzieli powierzchnie kontaktowe zębów przeciwstawnych ustalających wysokość zwarcia. Powinny one w tym momencie być oddalone od siebie na odległość około

Read the rest of this entry »

W celu poprawnego wykonania całkowitych protez natychmiastowych, niezbędne jest sporządzenie modelu roboczego z wycisku czynnościowego, pobranego na łyżce indywidualnej.

Reinchenbach (cyt. Spiechowicz) zęby w ustach pacjenta pokrywał płaszczem woskowym, a następnie pobierał wycisk anatomiczny. Na uzyskanym z niego modelu wykonywał łyżkę indywidualną. Po dostosowaniu łyżki WT jamie ustnej, ponownie nakładał płaszcz woskowy i pobierał wycisk pastą tlenkowo-cynkowo-eugenolową. Z wycisku usuwał płaszcz woskowy i miejsce po nim wypełniał masą alginatową w celu uzyskania odbitki odcinka uzębionego.

Read the rest of this entry »

Wycisk pobiera się w pierścieniu masą termoplastyczną lub elastyczną, ewentualnie pobiera się wycisk dwuwarstwowy 1 dobiera kolor. Koronę porcelanową dostosowuje się podobnie jak koronę metalową.

Istnieją tu jednak większe możliwości korekty kształtu i wielkości przez zeszlifowanie lub dodawanie materiału oraz zmiany koloru. Poprawiona korona musi być ponownie wypalana w celu pokrycia warstwą glazury (szkliwo korony) miejsc uprzednio zeszlifowanych. Osadzenie na stałe jest również podobne jak korony metalowej.

Read the rest of this entry »