Stomatologia

Po zakreśleniu na modelach zasięgu płyty lekarz przystępuje do analizy toru jej wprowadzenia na podłoże, zakreśla linię przebiegu klamer zgodną z wybranym torem, jak również granice podcieni. Niekiedy zachodzi również konieczność zakreślenia granic podcieni kolbowatych wyrostków zębodolowych. W tym celu powinien korzystać z pomocy przyrządu zwanego paralelometrem.

Read the rest of this entry »

Nieco inny sposób przedstawił Kolbe. Wycisk pobiera gipsem, odłamu je jego część przedsionkową w okolicy zębów przednich, składa odłamy, izoluje i wypełnia zagłębienia w wycisku woskiem. Woskowe formy zębów zamienia na akryl, po czym ponownie wprowadza je do wycisku i wykonuje model gipsowy, w którego podstawie będą tkwiły zęby akrylowe. Uzyskuje w ten sposób identyczny kształt i ustawienie jak w zębach naturalnych.

Read the rest of this entry »

Połączenie ciernia z trzonem protezy może być sztywne lub elastyczne, zwane łamaczem sił. Obecnie uważa się, że tylko sztywna konstrukcja szkieletu protezy najlepiej spełnia swoje zadania i jest najmniej szkodliwa dla podłoża. Ciernie oprócz przenoszenia sił żucia pełnią również rolę stabilizatorów protezy, chroniąc przed przemieszczaniem w czasie spożywania pokarmów.

Read the rest of this entry »

Gimson (cyt. Spiechowicz 1973) proponuje następujący sposób postępowania dla opracowania wyrostka zębodołowego na dolnym modelu gipsowym: zęby wycina do granicy szyjek i w ich miejscu drąży zagłębienie na 1-2 mm, a ściany wargową i językową obniża i zaokrągla do poziomu wydrążonego zagłębienia. Jest to prosta i szybka metoda, nie zawsze jednak wystarczająco precyzyjna.

Read the rest of this entry »

Przyjęcie przez lekarza do naprawy pękniętej płyty protezy zwykle nie stwarza żadnych problemów. Należy tylko sprawdzić, co było przyczyną pęknięcia. Jeżeli dotyczy to protezy górnej, która pękła w linii pośrodko- wej, podczas spożywania pokarmów, lekarz powinien sprawdzić prawidłowość odciążenia wału podniebiennego oraz warunki zwarciowe, gdyż uchybienia w tym zakresie mogą być przyczyną pękania płyty. Kontrolę taką przeprowadza się z płytą już naprawioną. Naprawy dokonuje się w pracowni stomatologicznej, zwykle tworzywem akrylowym szybko- polimeryzującym, w kąpieli wodnej pod ciśnieniem.

Read the rest of this entry »

Płyta górnego wzornika w przedsionku sięga do granicy ruchomej błony śluzowej, omija wędzidełko wargi górnej oraz istniejące więza- dełka, zwykle wyraźnie zaznaczone w okolicy zębów przedtrzonowych. Ku tyłowi obejmuje guzy wyrostka zębodołowego, omija więzadło skrzydłowo-żuchwowe i biegnie wzdłuż tylnej granicy podniebienia twardego. W odcinku uzębionym od strony podniebiennej dochodzi do szyjek zębów.

Read the rest of this entry »

Heartwell w celu równomiernego obciążenia podłoża zaleca podścielanie protezy pastą korekcyjną i w zależności od jej wskazań korygowanie płyty protezy. Hopkins traktując protezę natychmiastową jako tymczasową proponuje zaraz na pierwszej wizycie podścielanie protezy materiałem do biologicznej odnowy tkanek. Wymienia następnie korzyści, jakie postępowanie to przynosi. Są one następujące: 1) uzyskuje się równocześnie wycisk czynnościowy i kompensację wszystkich ostrych brzegów,

Read the rest of this entry »

Obowiązkiem lekarza wykonującego protezy natychmiastowe jest okresowa kontrola pacjenta w ciągu pierwszego roku od chwili oddania protez, ocena wpływu protezy na układ stomatognatyczny oraz dokonywanie niezbędnych korekt. Nieprzestrzeganie tego obowiązku może spowodować, że proteza – nawet poprawnie wykonana po pewnym czasie zamiast być czynnikiem leczniczym, zacznie działać destrukcyjnie.

Read the rest of this entry »

Naprawa uszkodzonej licówki szybkopolimeryzującym tworzywem akrylowym. Szybkopolimerem można dokonać naprawy części lub uzupełnić całą brakującą stronę licową korony czy zęba. Przy odbudowie całej części licowej należy uprzednio starannie usunąć resztki poprzedniej licówki i wiertłami, odwrotnym stożkiem lub gwiazdką wytworzyć w metalowej konstrukcji korony dodatkowe miejsca retencyjne w taki sposób, aby nie osłabić jej wytrzymałości mechanicznej. Następnie metalową część korony kontaktującą z licówką pokrywa się warstwą izolacyjną. Na odizolowaną od śliny i osuszoną powierzchnię licową korony zostaje nałożone ciasto akrylowe, odpowiednio dobrane kolorem do zębów sąsiednich. Dla lepszego ukształtowania strony licowej i przeprowadzenia procesu polimeryzacji pod ciśnieniem (co wpływa korzystnie na strukturę akrylu), poleca się używanie odpowiednio dostosowanej kształtki celuloidowej. Pozwala ona na uzyskanie pożądanego kształtu licówki oraz gładkiej jej powierzchni, nie wymagającej w wielu przypadkach dodatkowego polerowania, z wyjątkiem miejsc bocznych, z których zeszlifowuje się nadmiary akrylu.

Read the rest of this entry »

Niektórzy autorzy, jak np. Kórber, w przypadkach gdy korony teleskopowe służą jako podparcie dla protez częściowych uzupełniających rozległe braki zębowe, tak kształtują ich powierzchnie wewnętrzne, aby pomiędzy wierzchołkiem korony wewnętrznej a dnem zewnętrznej pozostawała wolna przestrzeń umożliwiająca ruch pionowy protezy i ozębno- wo-śluzówkowe przenoszenie sił żucia na podłoże.

Read the rest of this entry »