Author Archive

Obowiązkiem lekarza wykonującego protezy natychmiastowe jest okresowa kontrola pacjenta w ciągu pierwszego roku od chwili oddania protez, ocena wpływu protezy na układ stomatognatyczny oraz dokonywanie niezbędnych korekt. Nieprzestrzeganie tego obowiązku może spowodować, że proteza – nawet poprawnie wykonana po pewnym czasie zamiast być czynnikiem leczniczym, zacznie działać destrukcyjnie.

Read the rest of this entry »

Naprawa uszkodzonej licówki szybkopolimeryzującym tworzywem akrylowym. Szybkopolimerem można dokonać naprawy części lub uzupełnić całą brakującą stronę licową korony czy zęba. Przy odbudowie całej części licowej należy uprzednio starannie usunąć resztki poprzedniej licówki i wiertłami, odwrotnym stożkiem lub gwiazdką wytworzyć w metalowej konstrukcji korony dodatkowe miejsca retencyjne w taki sposób, aby nie osłabić jej wytrzymałości mechanicznej. Następnie metalową część korony kontaktującą z licówką pokrywa się warstwą izolacyjną. Na odizolowaną od śliny i osuszoną powierzchnię licową korony zostaje nałożone ciasto akrylowe, odpowiednio dobrane kolorem do zębów sąsiednich. Dla lepszego ukształtowania strony licowej i przeprowadzenia procesu polimeryzacji pod ciśnieniem (co wpływa korzystnie na strukturę akrylu), poleca się używanie odpowiednio dostosowanej kształtki celuloidowej. Pozwala ona na uzyskanie pożądanego kształtu licówki oraz gładkiej jej powierzchni, nie wymagającej w wielu przypadkach dodatkowego polerowania, z wyjątkiem miejsc bocznych, z których zeszlifowuje się nadmiary akrylu.

Read the rest of this entry »

Niektórzy autorzy, jak np. Kórber, w przypadkach gdy korony teleskopowe służą jako podparcie dla protez częściowych uzupełniających rozległe braki zębowe, tak kształtują ich powierzchnie wewnętrzne, aby pomiędzy wierzchołkiem korony wewnętrznej a dnem zewnętrznej pozostawała wolna przestrzeń umożliwiająca ruch pionowy protezy i ozębno- wo-śluzówkowe przenoszenie sił żucia na podłoże.

Read the rest of this entry »

Pierwsza wizyta kliniczna rozpoczyna się od zebrania wywiadu i badania pacjenta. Na tej wizycie pobiera się wycisk wstępny dla wykonania modeli orientacyjnych oraz w miarę potrzeby zaleca się wykonanie zdjęć rtg, w tym przeglądowego zdjęcia pantomograficznego. Samym badaniem klinicznym nie można dokładnie określić wartości ozębnej zęba filarowego, który planuje się obciążyć podparciem bliskim lub dalekim. Za podparcie bliskie uważa się oparcie ciernia na części powierzchni okludalnej zęba przylegającego do luki, zaś podparcie o d- dalone lub dalekie polega na usytuowaniu ciernia w pewnej odległości od luki zębowej.

Read the rest of this entry »

Opracowanie modelu gipsowego. Zęby ścina się do szyjek i zdejmuje warstwę gipsu od strony przedsionkowej. Zeskrobywanie gipsu powinno się rozpoczynać na 2 mm od sklepienia przedsionka i kończyć na linii biegnącej przez środek zębodolu, przy zachowaniu wałowatego kształtu wyrostka zębodolowego.

Proponowana przez Neilla metoda pozwala na zmniejszenie nadmiernej wypukłości wyrostka zębodolowego i ograniczenie jego resorpcji w porównaniu z radykalnym usunięciem zewnętrznej blaszki kostnej. Ubocznym efektem może stawać się uszkodzenie okostnej podczas łamania wyrostka, co prowadzi do wydalenia całego płata jako rozległego martwaka i zniszczenia wyrostka.

Read the rest of this entry »

Postępowanie kliniczne i laboratoryjne przy wykonywaniu szynopro- tez jest identyczne jak przy protezach szkieletowych, z tym że protezą objęte są wszystkie przetrwałe zęby i zwrócona szczególna uwaga na odciążenie przyzębia. Efekt estetyczny przy stosowaniu szynoprotez nie zawsze może być w pełni osiągnięty z uwagi na konieczność szynowania zębów również w odcinku przednim.

Read the rest of this entry »

Dalsze postępowanie polega na usunięciu nadmiarów tworzywa akrylowego, które wypłynęło na zewnętrzną stronę protezy, wyrówna-

W przypadkach konieczności podścielenia protezy górnej i dolnej wskazane jest rozłożenie tych czynności na dwa etapy. Na jednym podściela się protezę dolną, co jest łatwiejsze, na drugim górną. Takie postępowanie pozwala ograniczyć błędy, jakie mogłyby powstawać przy postępowaniu jednoczasowym.

Read the rest of this entry »

Wykonanie kliniczne korony złożonej licowanej akrylem, isositem lub innym podobnym tworzywem jest identyczne. Ząb opracowuje się podobnie jak dla korony metalowej jednolitej lanej, z tym że ze względu na pokrywanie strony licowej dodatkową warstwą tworzywa ilość zebranych tkanek zęba od strony przedsionkowej musi być większa.

Wskazania do wykonania korony złożonej są identyczne jak dla korony jednolitej metalowej, ale można ją również stosować w odcinku przednim i bocznym, ponieważ jest to korona kosmetyczna.

Read the rest of this entry »

Przy istniejących strefach podparcia sprawdza się, czy kontakty własnych zębów przeciwstawnych są identyczne z protezą, jak i bez niej. Przy braku stref podparcia centralne zwarcie kontroluje się w sposób identyczny jak w protezach całkowitych.

Kontrolując zasięg płyty i jej przyleganie, poleca się pacjentowi wykonywanie ruchów czynnościowych i w przypadku unoszenia się protezy dolnej i spadania górnej skraca się odpowiednio ich pobrzeża.

Read the rest of this entry »

Po polimeryzacji proteza jest wprawdzie jałowa, ale proces obróbki i polerowania powoduje jej ponowne zainfekowanie i dlatego przed wprowadzeniem do jamy ustnej wymaga ona postępowania antyseptycz- nego.

Przed wyjałowieniem lekarz powinien dokładnie sprawdzić jakość wykonania laboratoryjnego, zgodnie z zasadami przedstawionymi w rozdziale o protezach całkowitych. Po dokładnym wymyciu gotowej protezy szczotką i mydłem oraz opłukaniu strumieniem bieżącej wody, umieszcza się ją na 24 godziny w roztworze jednego z następujących an- tyseptyków: 0,25% roztwór nadmanganianu potasu, 3% roztwór wody utlenionej, 4% roztwór chloraminy, 1% roztwór chlorheksydyny. Miko-łajczyk i Sosnowska zaobserwowały, że już po 15 minutach przetrzymywania w od 0,1 do 0,2% roztworach chlorheksydyny krążków akrylowych, uprzednio zainfekowanych koloniami Candida albicans, nie stwierdza się dalszej obecności kolonii, co świadczy o całkowitym wyjałowieniu.

Read the rest of this entry »